KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU ŻUŁAWY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Żuławy jest Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Żuławy.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania
Stowarzyszenia, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenia Żuławy – adres e-mail: a.milarska@miastonowydwor.pl
Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) uczestnictwa z działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Żuławy, w szczególności: szkolenia,
spotkania informacyjne, wizyty studyjne, konkursy, turnieje, konferencje;
b) prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia i ich przedstawicieli;
c) realizacji umów zawartych z pracownikami Stowarzyszenia oraz umów z podmiotami zewnętrznymi na
realizację określnych usług;
d) realizacji promocji produktu turystycznego Pętla Żuławska;
e) realizacji umów na realizację usług z zakresu działalności odpłatnej stowarzyszenia;
f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Prezes Stowarzyszenia Żuławy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu Żuławy
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Stowarzyszenie Żuławy
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792182998
KRS 0000115819

Skip to content