Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o sporządzeniu projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010. Jednocześnie informuje o:
1. możliwości zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, tj. na portierni Ministerstwa Klimatu w godzinach 8-16, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”. http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego…
2. możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010, w formie pisemnej na adres Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w formie ustnej do protokołu w siedzibie GDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres email: kancelaria@gdos.gov.pl, poprzez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą /gdosgovpl/skrytka lub faxem na nr 22 369 21 20 w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Skip to content