Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego. W województwie pomorskim jednostką odpowiedzialną za jego przygotowanie jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Jednym z celów audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze całego województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych, ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe, tzw. krajobrazów priorytetowych. Wyniki audytu będą stanowić nie tylko najbardziej kompleksową analizę przestrzeni regionu, ale przede wszystkim, będą znajdowały odzwierciedlenie w instrumentach planowania lokalnego, a także będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony oraz kształtowania krajobrazu.

Uwarunkowania związane z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego uniemożliwiają prowadzenie spotkań i warsztatów, dlatego głównym miejscem interakcji staje się Internet i narzędzia oraz formuły, które ma on do zaoferowania. Jednym z takich narzędzi jest krótka anonimowa ankieta internetowa, która została przygotowana, aby umożliwić mieszkańcom podzielenie się swoimi opiniami i odczuciami dotyczącymi otaczającej ich przestrzeni. Pytania w ankiecie ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki. Są to zagadnienia, których poza obiektywnymi analizami walorów krajobrazowych i ich zagrożeń, również dotyczyć ma audyt, a które trudno zidentyfikować bez czynnego udziału mieszkańców.

Wyniki badania, które potrwa do 15 czerwca 2021 roku, wraz z wynikającymi z nich informacjami dotyczącymi krajobrazów identyfikowanych w obrębie miejsca zamieszkania użytkowników ankiety, będą wykorzystane w trakcie prac nad audytem krajobrazowym. Bardzo dziękujemy za każdy głos!

Poza badaniem dotyczącym perspektywy mieszkańców dotyczącej postrzegania swojego miejsca zamieszkania, odrębne badanie jest realizowane wśród przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się kształtowaniem przestrzeni. Podsumowanie badań zostanie przedstawione na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego po jego zakończeniu.

Link do ankiety, która pomoże w tworzeniu tego projektu:   https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k

Skip to content