Jedna trzecia rur odprowadzających do rzek ścieki lub wody opadowe i roztopowe nie ma wymaganych zezwoleń – poinformowały w środę Wody Polskie. Na podstawie zebranych informacji rozpoczęto kontrole podmiotów, które posiadają urządzenia wodne i w przeszłości miały pozwolenia wodnoprawne.

Jak przypomniało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, troska o dobry stan wód, obok przeciwdziałania powodzi i suszy, należy do jego statutowych zadań. Przytoczyło przy tym dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, według których tylko 10 proc. rzek w Polsce ma stan lub potencjał ekologiczny bardzo dobry lub dobry, 60 proc. umiarkowany, a 30 proc. słaby lub zły. Dla porównania, według raportu Europejskiej Agencji Środowiska, niemal 40 proc. wód powierzchniowych w UE ma dobry lub bardzo dobry stan.

Wody Polskie podkreślają, że na jakość wód w Polsce wpływa ich skażenie biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi. Dużym problemem jest również zanieczyszczenie rzek i zbiorników wodnych różnego typu odpadami. W ostatnich latach w skali kraju wiele razy zgłaszane były przypadki zanieczyszczenia wód, w związku z czym prezes Wód Polskich Przemysław Daca podjął decyzję o weryfikacji istniejących wylotów do rzek – podano. Daje to możliwość identyfikacji czynnych oraz nieczynnych urządzeń, których właścicielami są osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa korzystające z wód.

„Jednym z naszych priorytetów jest czystość rzek. Dlatego rozpoczynamy kontrole pozwoleń wodnoprawnych urządzeń odprowadzających ścieki do polskich rzek” – powiedział, cytowany w informacji, prezes Daca.

Dotychczas zidentyfikowano ponad 20 tysięcy różnego typu rur, które uchodzą do polskich rzek, co może bezpośrednio przekładać się na ilość zanieczyszczeń, jakie dostają się do wód. Analiza dokumentów wykazała, że ponad 13 tys. rur posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne, natomiast w odniesieniu do prawie 7 tys. pozostałych wylotów brak jest stosownych pozwoleń wodnoprawnych lub informacji o nich. Właścicieli części urządzeń dotychczas nie udało się ustalić.

Na podstawie zebranych informacji Wody Polskie rozpoczęły kontrole podmiotów, które posiadają urządzenia wodne i w przeszłości miały pozwolenia wodnoprawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel – podmiot korzystający z wód powinien legitymować się zarówno stosownym pozwoleniem wodnoprawnym na korzystanie z wód, jak i uregulowaną kwestią wykonania samego urządzenia wodnego. W przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego właściciel ma możliwość jego legalizacji. Jeżeli nie złożył wniosku o legalizację, właściwy organ Wód Polskich nakłada obowiązek likwidacji urządzenia na koszt właściciela. Z uwagi na to, że część wylotów znajduje się w wałach przeciwpowodziowych, ich pochopne, niefachowe usunięcie może zwiększać zagrożenie powodziowe – zaznaczono.

Wskazano, że celem działań jest zmobilizowanie potencjalnych właścicieli do legalizacji urządzeń wodnych. O efektach działań Wody Polskie będą informować inspektoraty ochrony środowiska, a adekwatnie do ustaleń, w części spraw będą one kierowane na drogę postępowania w sprawach wykroczeń. Każda ze spraw będzie analizowana indywidualnie – poinformowano.

Według Wód Polskich przeprowadzone analizy ułatwią podejmowanie działań, których celem jest poprawa stanu jakościowego wód. Umożliwi to właściwe zarządzanie zasobami wodnymi w aspekcie jakościowym wód i pozwoli na doprowadzenie do zgodnego z prawem korzystania z nich. „Nielegalne zrzuty nieczystości najczęściej odbywają się pod osłoną nocy, co sprawia, że proceder ten jest trudny do ustalenia. Konieczne jest zebranie informacji i zmobilizowanie właścicieli nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych lub korzystających z wód niezgodnie z prawem do legalizacji tych urządzeń oraz uzyskania pozwoleń wodnoprawnych” – podkreślają Wody Polskie.

Źródło: PAP

Skip to content