W Dz.Urz. „Monitor Polski” z 2022 r. pod poz. 833 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 5.8.2022 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1.1.2023 r.

Wysokość jednostkowej stawki należności obowiązującej od 1.1.2023 r. za korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:
1. statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:
– w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 8,20 zł,
– w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 16,60 zł,
2.  kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:
– w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 4,70 zł,
– w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 9,50 zł.
Skip to content